• Právě vyšla připravovaná novinka

    ZÁKLADY VEŘEJNÉ SPRÁVY, 5. AKTUALIZOVANÉ A ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ
  • Semináře podzim 2019 programy, přihlášky

  • Vydání knihy na klíč

    provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

HORNICKÁ ROČENKA 2015

Autor: kolektiv pracovníků SBS | počet stran: 290
Tato publikace přináší, vedle souhrnné textové informace o vývoji hornictví a bezpečnosti práce v roce 2015 a rozsáhlé tabulkové části technicko-výrobních ukazatelů, obsáhlý přehled informací o nejvýznačnějších organizacích, které na území...

BÁŇSKÉ PŘEDPISY II

| počet stran: 110
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., vyhlášky č. 434/2000 Sb.,...

BÁŇSKÉ PŘEDPISY VII

| počet stran: 80
Vyhláška č . 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb., vyhlášky č. 144/2004 Sb., vyhlášky č....

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XIX.

Autor: Ing. Dušan Havel, Ing. František Ševčík, Ing. Jaroslav Páleník, Ing. Pavel Stein, Ph.D. | počet stran: 70
Vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu, č. 72/2002 Sb., o důlní degazaci. UPOZORNĚNÍ!!!Upozorňujeme uživatele Báňských předpisů XIX, že vyhláška č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních již neplatí. 

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XVI

| počet stran: 96
VYHLÁŠKA č. 239/1988 Sb., Českého báňského úřadu ze dne 30. září 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých...

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XVIII

Autor: Ing. Jiří Fiedor, Ing. Bc. Břetislav Cichoň | počet stran: 94
Vyhláška č. 74/2002 Sb.,o vyhrazených elektrických zařízeních, ze dne 22. ledna 2002,Vyhláška č. 75/2002 Sb.,o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem, ze...

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXII. + CD NOVELIZOVANÉ VYDÁNÍ

| počet stran: 46
VYHLÁŠKA č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb (dodatek) (úplné znění), doplněnou podrobným komentářem Ing. Alexandra Hykla, ředitele odboru...

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXIII.

| počet stran: 47
Vyhláška č. 49/2008 Sb. ze dne 4. února 2008, o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů - úplné znění s komentářem

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXIV - ROZHODNUTÍ OBÚ

| počet stran: 47
Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě k zajištění jednotného plnění požadavků vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

BÁŇSKÉ PŘEDPISY XXVI. - NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA NAKLÁDÁNÍ S TĚŽEBNÍM ODPADEM

Autor: Jan Kaňka, Ladislav Šouša, Vítězslav Urbanec | počet stran: 113
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů. Vyhláška č. 428/2009 Sb., o provádění některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem. Vyhláška č. 429/2009 Sb.,o stanovení náležitostí plánu...

BARVA UHLÍ, HORNICTVÍ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ 1. POLOVINY 20. STOLETÍ

Tato kniha je umělecká, protože představuje skutečná umělecká díla výtvarníků zvučných jmen, ale i těch opomíjených či dnes již neznámých, kteří našli inspiraci tam, kde ji hledala i hrstka literátů (V. Martínek, P. Bezruč...), a které spojovaly...

ČESKÉ HORNÍ PRÁVO DÍL I.

Autor: Roman Makarius Ucelená studie současně platného horního práva. Rozebírá právní instituty - nerosty, ložisko, dobývací prostor, hornická činnost apod. a jejich vzájemné vztahy. Důležitá je část zabývající se popisem řízení, které horní zákon nařizuje.

ČESKÉ HORNÍ PRÁVO DÍL. II

Autor: Roman Makarius Druhý díl publikace navazuje na I. díl zejména z hlediska zákona o hornické činnosti a předpisů, které na základě jeho zmocnění vydal Český báňský úřad. Na rozdíl od 1. dílu se více zabývá oblastí těžby nevyhrazených nerostů, bezpečností...

HLUBINNÁ STAVBA ZEMĚ

Autor: Vladimír Slivka, Miloslav Suk, Dušan Ďurica | počet stran: 189
V předkládané knize jsme se pokusili uvést do vzájemných souvislostí současné názory na hlubinnou stavbu Země.  Ukazuje se však, že o této problematice víme ještě stále žalostně málo vzhledem k nedostatku konkrétních informací. Například teorie...

HORNÍ PRÁVO II

Autor: Roman Makarius Stanoviska k zákonu č. 44/1988/Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon) a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

HORNÍ PRÁVO, STANOVISKA

Autor: Roman Makarius Stanoviska státní báňské správy k jednotlivým ustanovením zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Publikace je...

@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.