• Nový web hornickystav.cz

  Informace a vytváření prostoru pro šíření odborných informací o hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem, o nakládání s výbušninami a dalších souvisejících činnostech.
 • Vydání knihy na klíč

  provedeme Vás tvorbou knihy od začátku až po dodaní samotné knihy

  Letáky, pozvánky, vizitky, hlavičkové papíry, papírové složky s klopami, manuály, produktové katalogy, ročenky, trhací bloky, sylaby a jiné materiály pro školení, plakáty, ale například i roll up bannery a další formy foliových a polepových reklam.

 • DVANÁCT KNIH O HORNICTVÍ A HUTNICTVÍ JIŘÍHO AGRICOLY

  Kniha popisuje historii hlubinného dobývání nerostů a historii hutnictví. Byla považována za základní učebnici více než 200 let.
 • Semináře, školení, konference, webináře 2024

  Přehled akcí konaných od 1. ledna 2024 včetně programů a přihlášek.

 • HORNICKÁ ROČENKA 2023

  Podmínky, formuláře - vše co potřebujete k úspěšnému přihlášení do HR 2023.

Jazyk a řeč - 1. Rozlišování slov ve větě

Autor: PaedDr. Karla Svobodová |

Parametry publikace


 • Formát:
  A4 mm
 • Jazyk: Česky
 • ISBN: 8072251643

 • Cena:
  2552 Kč/ks

Autor : PaedDr. Karla Svobodová
(Působila mnoho let jako klinická logopedka v ambulantní péči, nyní již téměř stejně dlouhou dobu pracuje ve speciálně pedagogickém centru pro sluchově postižené. Zabývá se zejména logopedickou péčí o sluchově postižené, o děti s kochleárním implantátem a integrací sluchově postižených dětí do běžných předškolních a školních zařízení. V této oblasti také publikovala.)

Podpora přirozeného gramatického utváření jazyka, tvorba ucelených vět, správné používání koncovek ohebných slov, správné používání předložek. Zaměření sluchového vnímání k jednotlivým slovům – nositelům obsahu. Podpora rozvoje čtenářských dovedností u začínajících čtenářů a dyslektiků.
Jednoduchý, přehledný a jednoznačný obrazový materiál je snadný pro vnímání (sluchové a zrakové), napodobení a zapamatování i k dalšímu samostatnému rozvíjení a užívání dítětem. Konkrétní a stálé osoby, které tvoří rodinu, i prostředí a situace, jsou dětem obsahově blízké, umožňují další práci s obrázkovým materiálem, sdělování vlastních zkušeností, rozvíjení představivosti. Přiměřené množství detailů situaci dokresluje (a zároveň rozvíjí slovní zásobu dítěte), ale neodvádí pozornost od hlavního děje.
Známé postavy, které dítě při práci s materiálem stále více poznává (jejich příhody, vzájemné vztahy a úkoly
v rámci rodiny, jejich vlastnosti atd.), stabilní prostředí a zejména pak opakující se schéma uspořádání jednotlivých vět mohou pomoci překonávat nejistotu a posilovat sebedůvěru dětí, u nichž je vývoj řeči z nějakého důvodu oslaben (vada sluchu, opožděný vývoj řeči, dysfázie, ostych v mluvním kontaktu, neurózy řeči).
Soubor obsahuje 200 obrázků, které vyjadřují jednoduché děje. V řečovém komentáři k jednotlivým obrázkům je ve čtveřici obrázků obměňován přísudek, podmět, příslovečné určení místa v souvislosti s užíváním předložek, ve dvojicích obrázků pak užití či neužití zvratného zájmena „se“, “si“ či užívání částic „se“, “si“ zvratných sloves.
Pro snazší práci se souborem je každý obrázek označen. Součástí souboru je také samolepící magnetická páska, umožňující jednoduchou a snadnou manipulaci s obrázky na magnetické tabuli.
Obrazový soubor je doplněn pracovními listy (na přední straně černobílý obrázek – kontury, opakující příběhy znázorněné na barevných kartách, na zadní straně je uveden text, s užitím běžného tiskacího písma v malém
i velkém provedení). Psaný text je také na zadní straně barevných karet. Na jednoduchém písemném materiálu lze procvičovat a upevňovat základní čtenářské dovednosti, analýzu a syntézu textu(globální postřehování), spojování čteného textu s konkrétním obsahem (psaný text + obrázek),vytváření jednoduchých příběhů pouze pomocí tištěného textu apod.

Způsob zpracování :

50 karet formátu A4, líc barevně, rub černobíle, karton, lak, magnet. (Na každém listu čtyři dějové obrázky – barevné, na rubu jsou ke každému obrázku uvedeny příslušné věty.)

200 karet formátu A6, líc barevně, rub černobíle, karton, lak, magnet. (Na rubu obrázku je uvedena příslušná věta popisující děj.)

50 karet formátu A4, černobílý tisk, karton, lak, magnet – určeno pro ZŠ a ZvŠ. (Text ve zvětšeném formátu. Určeno k rozstříhání a následné manipulaci s textem na magnetické tabuli. Umožňuje skládat z jednotlivých slov věty k jednotlivým obrázkům.)

Metodická příručka se slovníkem pojmů obsažených v obrázkovém materiálu.

Magnetická samolepící páska

 

 

Obsah souboru :

Ve čtveřicích vět se obměňuje jeden větný člen.

A1 - přísudek

Táta seká dříví     Táta nese dříví         Babička hledá houby    Babička čistí houby 

Táta chytá dříví    Táta uklízí dříví         Babička krájí houby     Babička suší houby

 

A11 – A20 - podmět

Ryba plave      Kachna plave           Babička mává      Táta mává

Jana plave      Loďka plave             Děda mává         Máma mává

 

A21 – A30 - podmět a předmět

Toník řeže pruty     Děda řeže loďku      Máma krmí miminko      Jana krmí racky

Táta řeže dříví     Jana řeže růži        Táta krmí rybičky     Děda krmí králíky    

 

A31 – A40 - příslovečné určení místa          

Houby jsou v košíku     Kytice je ve váze    Hvězda je nad Betlémem    Drak je nad stromem

Vajíčko je v hnízdě      Míč je ve vodě      Balón je nad domem    Bublinky jsou nad Toníkem  

     

A41 – A50 - používání zvratného zájmena „se“,“si“

Jana obléká panenku - Jana se obléká      Micka líže kotě - Micka se líže   

Toník utírá nádobí - Toník se utírá        Jana houpe miminko - Jana se houpá


@ SPOJENEC 2019. All rights Reserved.