Přidat stránku do oblíbenýchNastavit jako homepage
HomeNovinkyAkceNapsali o násKontaktO násPřipravujemeKde koupitReference

Logopedie

Obrazový a metodický materiál k podpoře správného a přirozeného vývoje řeči a logopedické prevenci v rámci předškolních zařízení,elementárních tříd základních škol,ve speciálních pedagogických zařízeních a v ambulancích klinických logopedů.Pomůcky jsou také určeny rodičům dětí ve věku od 4 let, kteří mají zájem, aby řeč jejich dítěte byla do zahájení školní docházky nejen artikulačně správná, ale zejména obsahově bohatá. Záměrem je poskytovat hravou formou správný vzor řeči a rozvíjet sluchové vnímání a rozumění řeči u mladších dětí předškolního věku, u starších předškoláků rozvíjet aktivní tvoření gramaticky správných vět a samostatné vyprávění .,použití je dále vhodné pro podporu vývoje řeči dítěte sluchově postiženého nebo s vývojovou vadou řeči v předškolním a mladším školním věku, a k rozvíjení čtenářských dovedností i čtení s porozuměním v rámci elementárních a dyslektických tříd. Jednoduchý,přehledný a jednoznačný obrazový materiál je snadný pro vnímání (sluchové a zrakové), napodobení a zapamatování i k dalšímu samostatnému rozvíjení a užívání dítětem.Konkrétní a stálé osoby, které tvoří rodinu, i prostředí a situace, jsou dětem obsahově blízké,umožňují další práci s obrázkovým materiálem, sdělování vlastních zkušeností, rozvíjení představivosti.Přiměřené množství detailů situaci dokresluje ( a zároveň rozvíjí slovní zásobu dítěte), ale neodvádí pozornost od hlavního děje. Obrazový materiál lze použít při individuální práci (hře) s dítětem a také pro činnost se skupinou dětí. Obrazové soubory jsou doprovázeny psaným textem s užitím běžného tiskacího písma (běžný text) i s užitím pouze velkého tiskacího písma (pro použití v rámci tzv.genetické metody). Na jednoduchém písemném materiálu ( 2 a 3 členné věty) lze procvičovat a upevňovat základní čtenářské dovednosti, analýzu i syntézu textu (globální postřehování),spojování čteného textu s konkrétním obsahem (psaný text + obrázek), vytváření jednoduchých příběhů pomocí psaného textu apod.


Oblasti použití


                         A. Logopedická prevence: - sluchová výchova ( vnímání uceleného slovního projevu,rozlišování obměňovaných slov v rámci věty,vyčlenění slova jako nositele významu) - řečová a jazyková výchova, používání celistvých jednoduchých vět v gramaticky správných tvarech - tvoření otázek - vyvolání vlastních zkušeností dítěte - rozhovor - vytváření logické dějové posloupnosti,upevňování vztahu příčina-následek - vypravování - rozvíjení představivosti,domýšlení navozených situací – co bude následovat (budoucí čas), co předcházelo (minulý čas) - dramatická výchova (přejímání role postav, užívání přímé řeči až dramatický dialog s možným využitím i neslovních prostředků – hlas, mimika, gesta, pohyb v prostoru atd.) - usnadněné napodobení správného řečového vzoru ( mj. melodie, rytmu a dynamiky věty) - rozvíjení a zpřesňování slovní zásoby


                      B. Rozvíjení čtenářských dovedností - optické členění věty na jednotlivá slova - čtení s porozuměním – spojení čteného textu s konkrétním významem - aktivní tvoření psaných příběhů


                     C. Speciálně pedagogické a logopedické postupy - výchova řeči sluchově postiženého dítěte - obrázkový slovník (rozšiřování slovní zásoby) - reedukace sluchu (diferenciace a identifikace slov sluchem) - poznávání větné melodie, rytmu atd. - podpora vývoje odezírání (optické diferenciace) - rozvíjení samostatného gramaticky správného vyjadřování čtení s porozuměním - výchova řeči dítěte s opožděným vývojem řeči a s dysfázií - podpora rozvoje čtenářských dovedností dětí s dyslexií - obsah materiálu – konkrétní události ze života rodiny – umožňuje částečné metodické využití i při práci s afatiky.
JAZYK A ŘEČ - 1. ROZLIŠOVÁNÍ SLOV VE VĚTĚ


    


            

JAZYK A ŘEČ - 2. ROZLIŠOVÁNÍ SLABIK               


 JAZYK A ŘEČ - 3. ROZLIŠOVÁNÍ HLÁSEK VE SLOVĚ


 JAZYK A ŘEČ - POHÁDKY     
JAZYK A ŘEČ - 3. CVIKY PRO ROZVÍJENÍ MOTORIKY MLUVIDEL
 JAZYK A ŘEČ - PROTIKLADY
 


 

 

MONTANEX a.s., Cihelní 760/35, 702 00 Ostrava, tel.: +420 599 505 511, as@montanex.cz